Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Αποκρυπτογράφηση substitution cipher

Προθεσμία: 22/10/2015 μεσάνυχτα

Δίνεται κείμενο που έχει κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο αντικατάστασης. Το κείμενο περιέχει μόνο κεφαλαία γράμματα, όπου κάθε γράμμα στο κρυπτοκείμενο έχει αντικατασταθεί από ένα κεφαλαίο γράμμα του Αγγλικού αλφάβητου, με σχέση αντικατάστασης 1-1. Το κείμενο περιέχει επίσης κενά και σημεία στίξης. Χρησιμοποιήστε ανάλυση συχνότητας για να το αποκρυπτογραφήσετε και υποβάλετε στο site του μαθήματος τον 10ψήφιο κωδικό που θα βρείτε στο τέλος του.

B NUDMKYLI KXBK SBF BOYMD BK KXYM MKBTD YM ZXBK YM KXD MLCUKYLI, DYKXDO WLO BI YIHYPYHUBC UMDO LO WLO MLGYDKF BM B ZXLCD? KXDOD BOD KDGXIYGBC MLCUKYLIM -HDGDIKOBCYQDH MDOPYGDM, DPDOFALHF XLMKYIT KXDYO LZI HBKB, DIGOFEKDH HBKB, DPDOFALHF KOUMKYIT EOLPYHDOM GCLMD KL KXDS KXBK XDCE KXDS ZYKX DIGOFEKDH HBKB MDOPYGDM, BIH ML LI. BIH KXDOD BOD KXD ELCYGF LEKYLIM KXBK ZD XBPD HYMGUMMDH. Y'S ILK MUOD KXBK BK KXYM MKBTD YI KYSD KXBK ZD GBI BIMZDO KXD NUDMKYLI LW ZXDKXDO LID LW KXD KZL BEEOLBGXDM YM KXD ADMK. Y KXYIR ZD XBPD KL HDPDCLE KXD KZL BEEOLBGXDM YI EBOBCCDC. ZD IDDH KL XBPD WODD MLWKZBOD KXBK DPDOFALHF GBI UIHDOMKBIH, DPDOFALHF GBI SLHYWF, BIH DPDOFALHF GBI MGOUKYIYQD YI LOHDO KL AD MUOD LW ZXBK YK YM HLYIT. Y KXYIR WODD MLWKZBOD YM LID LW KXD ABMDM WLO B WODD LICYID MLGYDKF, YI LOHDO KL XBPD KXD ELKDIKYBC KL BCZBFM GLIKOLC KXD SBGXYID BIH ILK CDK KXD SBGXYID GLIKOLC FLU. ZD IDDH KL XBPD MKOLIT GOFEKLTOBEXF KL AD MUOD KXBK ZXDI FLU ZBIK FLUO HBKB KL AD ODBH LICF AF FLUOMDCW, ILALHF DCMD GBI ODBH YK. ZD IDDH GLSSUIYGBKYLI KLLCM CYRD KLO, LO CYRD KXD GOFEKLEXLID, KL AD BACD KL GLSSUIYGBKD LICF ZYKX KXD EDLECD FLU ZBIK KL GLSSUIYGBKD ZYKX. AUK KXD ELZDO LW KXD MKBKD BIH KXD ELZDO LW MLSD GLSEBIYDM SBF BCZBFM DVGDDH KXD ELZDO LW KXD TDDRM ZD BOD, BIH LUO BAYCYKF KL AUYCH  BIH MEODBH KXLMD KDGXILCLTYDM. ZD SBF BCML IDDH, ZXYCD ZD BOD AUYCHYIT KXLMD KDGXILCLTYDM, CBZM BIH KLLCM KXBK ZYCC AD YI KXD XBIHM LW GYKYQDIM, KL AD BAC  D KL GLIKOLC ZXBK YM ADYIT HLID ZYKX KDGXILCLTF -YW ILK BCZBFM YI ODBC KYSD-  BIH KL AD BACD KL MBIGKYLI KXLMD KXBK UMD KDGXILCLTF YI BI UIDKXYGBC ZBF BIH YI B ZBF KXBK PYLCBKDM GYKYQDIM' EOYPBGF. - JDODSYD QYSSDOSBII, GFEXDOEUIRM
EBMMZLOH HQNEGRKQAN

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.